Algemene voorwaarden

KJB Advocaten te Utrecht

Artikel 1. KJB Advocaten

KJB Advocaten is een advocatenkantoor bestaande uit een maatschap respectievelijk daarin deelnemende beroepsvennootschappen alsmede in dienst van de maatschap zijnde advocaten en overige medewerkers.

Artikel 2. Opdracht

Bij aanvaarding van een opdracht ontstaat een verbintenis tussen de opdrachtgever en de maatschap, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. De maatschap is vrij te bepalen welke advocaat de werkzaamheden zal uitvoeren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk met de cliënt anders is overeengekomen. Toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3. Inschakeling derden

KJB Advocaten kan namens en voor rekening van de opdrachtgever bij het uitvoeren van de opdracht derden inschakelen en zal daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Inschakeling van een derde – waaraan kosten zijn verbonden - vindt slechts plaats na instemming van de opdrachtgever.

Artikel 4. Honorarium , verschotten en kantoorkosten

KJB Advocaten zal voor de door haar verrichte werkzaamheden een honorarium toekomen op basis van het geldende uurtarief vermeerderd met een forfaitair percentage van 5% aan kantoorkosten, vermeerderd met BTW en eventuele overige kosten waaronder verschotten. KJB Advocaten is gerechtigd het tijdsevenredig honorarium aan te passen conform de alsdan door haar vastgestelde tarieven. De tarieven en kosten worden met de opdrachtgever voor de aanvang der werkzaamheden besproken, tenzij de opdrachtgever een vaste client van het kantoor is.

Artikel 5. Betaling

Betaling van declaraties van KJB Advocaten dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de wettelijke (handels-)rente verschuldigd. Indien KJB Advocaten invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten vallende op die invordering ten laste van de opdrachtgever met een minimum van 10% van de openstaande declaraties inclusief BTW.

Artikel 6. Derdengelden

Gelden die door KJB Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever worden ontvangen, worden gestort op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden van KJB Advocaten te Utrecht. Tenzij een afwijkende schriftelijke afspraak ter zake wordt gemaakt, is KJB Advocaten niet verplicht aan de opdrachtgever over de ontvangen derdengelden rente te vergoeden.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

KJB Advocaten heeft een beroepsaansprakelijkheids-verzekering afgesloten bij Allianz die voldoet aan de verordening op de beroepsaansprakelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten. Op eerste verzoek wordt kosteloos een exemplaar van de polis met daarbij de voorwaarden van verzekering toegezonden. De aansprakelijkheid van KJB Advocaten is steeds beperkt tot het bedrag dat de verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering ter zake uitkeert, te vermeerderen met het van toepassing zijnde eigen risico. Indien en voor zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekering om welke reden dan ook geen aanspraak geeft op uitkering, is in geval van aansprakelijkheid deze in alle gevallen beperkt tot een bedrag van maximaal € 25.000,00 of indien het in rekening gebrachte honorarium hoger is, tot dat bedrag met een maximum van € 100.000,00.

Artikel 8. Aansprakelijkheid derden

KJB Advocaten is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die in opdracht van KJB Advocaten werkzaamheden hebben uitgevoerd. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor het niet deugdelijk functioneren van door KJB Advocaten bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen enkele uitgezonderd. In dat geval is de opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derde zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derde te verhalen. Mocht in rechte worden vastgesteld dat KJB Advocaten in weerwil van de bepaling toch aansprakelijk is, geldt de beperking zoals in artikel 7 van deze voorwaarden bedoeld.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde Rechter op de rechtsverhouding

Tussen de opdrachtgever en KJB Advocaten en op alle werkzaamheden van KJB Advocaten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze rechtsverhouding zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Rechter in het arrondissement Utrecht, tenzij de opdrachtgever binnen 1 maand na daartoe strekkend schriftelijk verzoek schriftelijk laat weten te kiezen voor de conform de wet bevoegde rechter.

Artikel 10. Archivering

Het met een opdracht gevormde dossier zal gedurende 10 jaar worden bewaard. Daarna wordt het vernietigd.